ประกาศล่าสุด 🔊
📷 สื่อประชาสัมพันธ์
🗣 กิจกรรม
📜 ประกาศรับสมัครงาน
📋 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลกันทรวิชัย

 

ชื่อสถานพยาบาล : โรงพยาบาลกันทรวิชัย
รหัสหน่วยบริการ : 11053
ข้อมูลสังกัด : หน่วยบริการของรัฐ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4378-9205
เบอร์โทรห้องฉุกเฉิน : 0-4378-9565
เบอร์โทรศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ : 0-4378-9070
เบอร์โทรงานประกันคุณภาพ : 0-4378-9205 ต่อ 122
เบอร์โทรศูนย์ประสานงานการส่งต่อ :0-4378-9565
เว็บไซต์ : https://www.kchosp.go.th
การจัดระดับตาม Service Plan : โรงพยาบาลชุมชน ขนาดกลาง (F2)
เวลาเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน 

พื้นที่การปกครองของท้องถิ่น : เทศบาลตำบลโคกพระ

ข้อมูลจำนวนเตียง
จำนวนเตียงที่ขอเปิดบริการ 50 เตียง

ผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

  • เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน
  • ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
  • มีการจัดระบบบริการที่ดี

พันธกิจ

  • พัฒนาระบบความปลอดภัยในการให้บริการด้านสุขภาพ (2P Safety)
  • พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • พัฒนาระบบบริการที่ดีครอบคลุม 4 มิติ
  • ส่งเสริม และสนับสนุน การมีส่วนร่วม ในการจัดการด้านสุขภาพ ของภาคีเครือข่าย
  • พัฒนาบุคลากรให้ เก่ง ดี มีความสุข

นโยบายและยุทธศาสตร์

โครงสร้างโรงพยาบาล