ขอขอบพระคุณ คุณทองใบ สีสม และคุณละไม สีสม

ขอขอบพระคุณ คุณทองใบ สีสม และคุณละไม สีสม

บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง มูลค่า 14,900 บาท มอบให้โรงพยาบาลกันทรวิชัย

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรวิชัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ