ขอขอบพระคุณ คุณฐิติวัฒนา รัชธานี คุณณัฐพงษ์ บุญมั่ง และคุณภัทริน ลาลิมมา

ขอขอบพระคุณ คุณฐิติวัฒนา รัชธานี คุณณัฐพงษ์ บุญมั่ง และคุณภัทริน ลาลิมมา

บริจาคตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน มอบให้โรงพยาบาลกันทรวิชัย

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรวิชัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ