ขอขอบพระคุณ คุณฐาปณี จันละคร พร้อมครอบครัว

ขอขอบพระคุณ คุณฐาปณี จันละคร พร้อมครอบครัว

บริจาค ผ้าขนหนู 10 โหล น้ำดื่ม 50 เเพคให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการในโรงพยาบาลกันทรวิชัย

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรวิชัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ