ขอขอบพระคุณ คุณนภสร พละไกร พร้อมครอบครัว

ขอขอบพระคุณ คุณนภสร พละไกร พร้อมครอบครัว

บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 2 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 124,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลกันทรวิชัย

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรวิชัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ