ขอขอบพระคุณ น้ำดื่มบ้านเฮา 555 บ้านโนนค้อ อำเภอกันทรวิชัย

ขอขอบพระคุณ น้ำดื่มบ้านเฮา 555 บ้านโนนค้อ อำเภอกันทรวิชัย

บริจาคน้ำดื่มจำนวน 50 โหล มอบให้โรงพยาบาลกันทรวิชัย

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรวิชัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ