โครงการพัฒนาบทบาท อสม. ยุคการกระจายอำนาจ สู่ท้องถิ่นฯ

นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย

เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาบทบาท อสม. ยุคการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นฯ
โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพ ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
จะต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะที่สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ณ หอประชุมอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม