โครงการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566

นายแพทย์ภาคภูมิ อินทร์ม่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย
นายประเสริฐ ไหลหาโคตร์ สาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย

ได้เปิดโครงการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปี 2566
และกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลสมาชิก ในระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกันทรวิชัย