แผนงานยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกันทรวิชัย

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพเครือข่ายอำเภอกันทรวิชัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565