ITA

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค