วิสัยทัศน์

 วิสัยทัศน์โรงพยาบาลกันทรวิชัย
เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีการจัดระบบบริการที่ดี ภาคีเครือข่ายเข็มแข็ง

พันธกิจ
1. เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีการจัดระบบบริการสุขภาพที่ดี
2. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพในทุกด้าน เน้นความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
4. พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ปรัชญา
“ รู้ค่าชีวิต เคารพสิทธิผู้ป่วย”

อัตลักษณ์
“ รู้หน้าที่มีวินัย ให้บริบาลดุจญาติมิตร ยึดสุจริตเป็นที่ตั้ง “

 

 • ค่านิยม ( Core Value )
  SMART
  S : Systems management and Safety : มีระบบการทำงานที่ดีและปลอดภัย
  ( ตอบสนองวิสัยทัศน์ : ได้มาตรฐาน )
  M : Morality , Empowerment and Learning : ใฝ่ใจเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
  ( ตอบสนองวิสัยทัศน์ : มีการจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ )
  A : Agility : ตอบสนองผู้รับบริการ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และยืดหยุ่น
  ( ตอบสนองวิสัยทัศน์ : มีการจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ )
  R : Respect and customer focus : เคารพสิทธิ และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการและ ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
  ( ตอบสนองวิสัยทัศน์ : มีการจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ )
  T : Team work : มีทีมงานที่ดีและมีความสามัคคีในเครือข่าย
  ( ตอบสนองวิสัยทัศน์ : ได้มาตรฐาน มีการจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ )
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลกันทรวิชัย
  ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : พัฒนาระบบและจัดระบบบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บริการได้ทุกระดับ
  ( ตอบสนอง วิสัยทัศน์ : ได้มาตรฐาน )
  ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพบริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
  ( ตอบสนอง วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ )
  ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : พัฒนาระบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
  ( ตอบสนอง วิสัยทัศน์ : ได้มาตรฐาน มุ่งสู่การจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ )
 • เข็มมุ่งระยะสั้น ( 2559 – 2560 )
  1. พัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยเสี่ยงสูงในผู้ป่วย Stroke , STEMI , Sepsis , PPH , Birth asphyxia
  2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดย รพ.สต. มีส่วนร่วมในการจัดการผู้ป่วย DM
  3. พัฒนาระบบการป้องกันและการควบคุมโรค ( DF , TB ) โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย SRRT และ ชุมชน
  4. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดสารเสพติด
  5. พัฒนาระบบการรายงานฐานข้อมูลการบริการ 43/50 แฟ้มข้อมูลโดย Data Center
 • เข็มมุ่งระยะยาว ( 2557 – 2561 )
  1. พัฒนาระบบการจัดการด้านยาสู่สถานบริการเครือข่าย
  2. พัฒนาระบบ PCA ผ่านระดับ 4
  3. พัฒนาระบบ Hos – Xp ทั้งเครือข่าย CUP เพื่อการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
  4. พัฒนาระบบการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
  5. พัฒนาระบบ Hos-Xp เป็น Paperless
  6. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
 • ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency):
  1. มีระบบการคัดกรองผู้ป่วยโรคไม่ติดติดเรื้อรัง (DM,HT) ได้ครอบคลุมตลอดจนถึงการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
  ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. มีระบบริการแพทย์ฉุกเฉินที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
  3. มีความสามารถในการส่งต่อผู้ป่วยความเสี่ยงสูงได้รวดเร็วและปลอดภัย
  4. มีระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพสารเสพติดในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม (จิตสังคมบำบัดในชุมชน)

 

ปรับปรุงล่าสุด (21 มีนาคม 2562)