วิสัยทัศน์

 วิสัยทัศน์โรงพยาบาลกันทรวิชัย
โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีระบบบริการสุขภาพที่ดี ภาคีเครือข่ายเข็มแข็ง

พันธกิจ
1. เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีการจัดระบบบริการสุขภาพที่ดี
2. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพในทุกด้าน เน้นความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
4. พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ปรัชญา
“ รู้ค่าชีวิต เคารพสิทธิผู้ป่วย”

อัตลักษณ์
“ รู้หน้าที่มีวินัย ให้บริบาลดุจญาติมิตร ยึดสุจริตเป็นที่ตั้ง “

 

 • ค่านิยม ( Core Value )
  SMART
  S : Systems management and Safety : มีระบบการทำงานที่ดีและปลอดภัย
  ( ตอบสนองวิสัยทัศน์ : ได้มาตรฐาน )
  M : Morality , Empowerment and Learning : ใฝ่ใจเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
  ( ตอบสนองวิสัยทัศน์ : มีการจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ )
  A : Agility : ตอบสนองผู้รับบริการ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และยืดหยุ่น
  ( ตอบสนองวิสัยทัศน์ : มีการจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ )
  R : Respect and customer focus : เคารพสิทธิ และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการและ ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
  ( ตอบสนองวิสัยทัศน์ : มีการจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ )
  T : Team work : มีทีมงานที่ดีและมีความสามัคคีในเครือข่าย
  ( ตอบสนองวิสัยทัศน์ : ได้มาตรฐาน มีการจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ )
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลกันทรวิชัย
  ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : พัฒนาระบบและจัดระบบบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บริการได้ทุกระดับ
  ( ตอบสนอง วิสัยทัศน์ : ได้มาตรฐาน )
  ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพบริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
  ( ตอบสนอง วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ )
  ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : พัฒนาระบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
  ( ตอบสนอง วิสัยทัศน์ : ได้มาตรฐาน มุ่งสู่การจัดระบบบริการที่เป็นเลิศ )
 • เข็มมุ่ง
  1. พัฒนาบุคลากร ด้านวิชาการ และด้านคุณธรรมจริยธรรม
  2. พัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยโรคที่มีความเสี่ยงสูง STEME,Stroke,Sepsis,Trauma
  3. พัฒนาคุณภาพผู้ป่วย DM,CKD โดยมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
  4. พัฒนาระบบการดูแลโรคะบาดที่เป็นปัญหา และมีความรุนแรงในพื้นที่ เช่น DF,TB
  5. พัฒนาระบบ intermediate care ในผู้ป่วย Stroke
  6. พัฒนา และส่งเสริมให้เกิด 2P Safety ในองค์กร
  7. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
 • ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency):
  1. มีระบบการคัดกรองผู้ป่วยโรคไม่ติดติดเรื้อรัง (DM,HT) ได้ครอบคลุมตลอดจนถึงการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
  ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. มีระบบริการแพทย์ฉุกเฉินที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
  3. มีความสามารถในการส่งต่อผู้ป่วยความเสี่ยงสูงได้รวดเร็วและปลอดภัย
  4. มีระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพสารเสพติดในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม (จิตสังคมบำบัดในชุมชน)

 

ปรับปรุงล่าสุด (21 มีนาคม 2562)