ITA 2565

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมารการ  และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง

1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุณาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิมหรือทบทวนคำสั่ง)

1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2)

1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วย

2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมี มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไม่มีของหน่วยงาน

2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารารณะผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงาน

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณพ.ศ. 2565

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

17.3 ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

3.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่องส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

2.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

2.2ผลการดำเนินงานงบค่าเสี่อม

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.3 แบบฟอร์มขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์

3.1 หนังสือแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ

3.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 5 หน่วยงานมีกาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

5.1 บันทึกรายงานผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

5 1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1

5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

5.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.1 บันทึกลงนามและขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซต์

1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

2.1 บันทึกลงนามและขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซต์

2.2 แผนการบริหารบริหารทรัพยากรบุคคล

2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

1. บันทึกข้อความขออนุญาต

2. ประกาศมาตรการจังหวัดมหาสารคาม

3. การประชุมชี้แจง

4. หนังสือแจ้งเวียน

5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ประกาศผลการปฏิบัติ

(1)บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ประกาศผลการปฏิบัติ

2 ประกาศรายงานการประเมินผลฯ ประจำปี (1 เม.ย. -30 ก.ย. 2564)

2 ประกาศรายงานการประเมินผลฯ2 ประจำปี (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2564)

2 ประกาศผลการประเมิน ดีเด่น ดีมาก รอบ 1 ต.ค.2564-31 มี.ค.2565

3 ประกาศรายงานการประเมินผลฯ ประจำปี (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2564)

3 ประกาศรายงานการประเมินผลฯ2 ประจำปี (1 เม.ย.-30 ก.ย. 2564)

3 สถานที่ปิดประกาศ

(3)สถานที่ปิดประกาศ

4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

(4)แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

1.1ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ

1.2 โครงการ

2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาต

4 รายงานการประชุมโครงการ

5 ภาพกิจกรรม

6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

1. รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

1. รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน

2. รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

2. รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

3.1 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

3.2 รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน

4. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

1.1บันทึกขออนุมัติดำเนินงานโครงการปี 65

1.2โครงการยาเสพติด ปี 2565

1.2แผนปฏิบัติการโครงการปี 2565

2 รายงานการประชุม

3 รายงานการประชุม

4 รายงานติดตามผลการดำเนินงาน

5 ภาพกิจกรรม

6 บันทึกรายงานผู้บริหาร

7 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการ

2. No gift Polycy

2. ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน

3. หนังสือแจ้งเวียน

4. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

2. ประกาศแนวทางการปฏิบัติ

3. หนังสือแจ้งเวียน

MOIT 15หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศ และขออนุญาต

2.ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

3. ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยงกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

4. หนังสือแจ้งเวียน

5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 16หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. บันทึกเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน

1. บันทึกเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

2. แผนส่งเสริมคุณธรรม

3. แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

MOIT 17หน่วยงานมีรายงานการกํากับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน

1. บันทึกเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่

2. รายงานการกำกับติดตามแผน รอบ 6 เดือน

3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน

1. บันทึกเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน

3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

1 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง

2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสียง

3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง

4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาต

5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 19หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

1 บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

1 แนวทางการดำเนินกิจกรรมชมรม STRONG 

2 รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG รักษ์โปร่งใส

2 มาตรการป้องกันการทุจริต

3 กิจกรรมการดำเนินงานชมรม

3 หนังสือแจ้งเวียน

4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

4 บันทึกข้อความรับทราบและรายงานผล

5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 20หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 1 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานและขออนุญาต

2 รายงานการเรี่ยไร ระบบ MSRS

3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

1.1ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ

1.2 โครงการ

2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาต

4 รายงานการประชุมโครงการ

5 ภาพกิจกรรม

6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและขออนุญาตเว็บไซต์

2 ประกาศเจตจำนงบริสุทธิของผู้บริหารสูง

3 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของ

5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศ

2. ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการล่วงละเมิด

3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา

4. หนังสือแจ้งเวียน