แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพเครือข่ายบริการอำเภอกันทรวิชัย ปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพเครือข่ายบริการอำเภอกันทรวิชัย ปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพเครือข่ายบริการ อำเภอกันทรวิชัย

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล และองค์กรคุณภาพ

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ