แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านสุชภาพอำเภอกันทรวิชัย ปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านสุชภาพอำเภอกันทรวิชัย ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับสมบูรณ์)

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 1 – การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 2 – การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 3 – การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 4 – การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 5 – การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 6 – การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 7 – การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 8 – การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพิ้นที่เฉพาะ

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 9 – อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 10 – การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 11 – การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 12 – การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 13 – การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 14 – การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ