โครงการควบคุมเบาหวาน (การควบคุมระดับน้ำตาล)

โครงการควบคุมเบาหวาน (การควบคุมระดับน้ำตาล) โดยชุมชนมีส่วนร่วม