โรงพยาบาลกันทรวิชัย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

โรงพยาบาลกันทรวิชัย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น