แนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

แนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560